Elektroinstalācijas mērījumi


Lai gan elektroietaises nav iekļautas bīstamo iekārtu sfērā, elektroenerģijas lietošana un elektroiekārtu darbināšana saistīta ar paaugstinātiem riskiem.

Elektroietaišu inspicēšana (apsekošana, profilaktisko mērījumu veikšana) ievērojami samazina nelaimes gadījumu riskus, pagarina iekārtu ekspluatācijas laiku, savlaicīgi brīdina par iespējamām nākotnes problēmām, ļaujot novērst nelaimes gadījumus un neplānotas izmaksas.

ENC Latvia sniedz atzinumus par vadu un kabeļu elektriskās pretestības pārbaudi, par pilnas elektriskās pretestības mērījumiem cilpai "fāze–nulle", par zemējumu kontūru noplūdes elektriskās pretestības pārbaudi un par saites elektriskās pretestības pārbaudi starp zemētājiem un sazemējamajiem elementiem.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi", tiek veikta arī kontaktsavienojumu pārbaude un  sastādīts Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts. Mērījumi tiek veikti ar Flir termokameru.

MK noteikumu Nr.238  nosaka, ka zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektro­insta­lācijas izolācijas pretestības mērījumus veic reizi sešos gados, sprādzienbīstamā vai ķīmiski agresīvā vidē - reizi gadā.